Status Høgenhall utbygging 2019

Hovedstyret i GØIF følger stadig opp saken som gjelder utbygging av Høgenhall, denne utbyggingen har store konsekvenser for idrettslaget og det er viktig for GØIF å gjøre Sandefjord Kommune og politikere oppmerksomme på hvilke konsekvenser en så stor utbygging vil ha på idrettslaget og behovet for plass til aktiviteter.

Vi har her samlet sakspapirer og informasjon rundt saken som vi allerede i 2014 sendte vår uttalelse om til kommunen.

Senest 27. februar 2019 hadde hovedlagsleder Helge Siljan og nestleder Bjørn Kaare Bøe møte med Sandefjord Kommune for å kartlegge fremdrift og hvordan GØIF kunne komme med innspill til ny kommuneplan.

 

Her er uttrekk fra behandlingen i 2018:

Rådmannens innstilling i Rådmannens vurdering av arealinnspillene: 

"G05 (Østerøya idrettspark/GØIF) anbefales utredet. GØIF ønsker å omdisponere et ubebygd boligareal på Høgenhall til grønnstruktur for å sikre fremtidig utviklingsmuligheter på idrettsanlegget. Selv om også dette arealet (som innspill G03) er omfattet av områdeplanarbeidet på Høgenhall, anbefaler rådmannen å konsekven sutrede innspillet.

Anbefalingen begrunnes med at idrettsanlegget ikke har andre mulige utviklingsområder på grunn av naturgitte forhold på stedet. Rådmannen mener at kommuneplanen bør kunne avklare om det skal settes av areal til fremtidig idr ettsanlegg eller ikke."

 

Samlet vurdering i konsekvensutredningen sier følgende:

"En omdisponering fra fremtidig boligformål til grønnstruktur medfører ingen kjente negative konsekvenser, men kan ha flere positive virkninger. Om anlegget utvides kan det likevel være behov for å vurdere om de trafikale forholdene er tilrettelagt for økt bruk, større arrangementer som fotballcuper osv."

  

Nyttig linker i saken om utbygging av Høgenhall:

Opprinnelig websak hos GØIF (2015) med mulighetsstudiet og GØIF sine uttalelser

18/81275 - Ny kommuneplan 2019 - 2031: Konsekvensutredning av arealinnspill - Link til sak hos Sandefjord Kommune

Rådmannens vurdering av arealinnspill - Link til PDF, se side 5 pkt G03 og G05

Link til kart med kommentarer

Link til GØIF uttalelse 2018 til ny kommuneplan 2019-2031

Konsekvensutredning av GØIF uttalelse til kommunenplanen (s. 63) G05

 

 

Kontaktpersoner GØIF:

Helge Siljan, hovedlag@goif.no
Bjørn Kaare Bøe, 91859192

 

Tilbake