Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte!

20.mars kl 18:00, klubbhuset.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 18:00 på klubbhuset i Myreskauen 20.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes Hovedstyret senest 6. mars 2024 til hovedlag@goif.no.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27. februar 2024. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO) 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker 

10.1  - Jubileum 
10.2  - Orientering om oppdatering av lovnorm 
10.3  - Fastsette medlemskontingent 2024
10.4 -  Fullmakt til fastsettelse av treningsavgift 2024

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO, totalt) 

Sak 12: Foreta valg  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i GØIF